ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

EUROVIX

Фокус върху иновацията

От над 30 години Eurovix е заето в развитието и производството на биотехнологии за живота, мото, което обобщава фирмената философия. Изследователската и развойната дейност – ключов момент за дейността на дружеството, се извършва в лабораториите му, които са оборудвани и снабдени с най-модерно оборудване и в сътрудничество с най-утвърдените институти и експериментални лаборатории в този сектор, с изследователските отдели на публични и частни институции и с престижни университети.

Чрез изследователската и развойната си дейност, дружеството непрестанно изследва и изучава иновативни решения винаги в крак с времето, благодарение на които запазва позицията си на ключова фигура на национално и международно равнище в областта на приложните биотехнологии за околната среда, при пълно опазване на планетата: всъщност, за синтезирането на биологичните активатори се използват единствено съединения с естествен произход без да се прибягва до синтетична химия или до генетично модифицирани организми (ГМО).

Засилената изследователска дейност дава възможност на Eurovix да варира между различни области на приложение (води, околна среда, земеделие и животновъдство) и да произвежда широка гама биоактиватори, чиито формули съдържат избрани смеси ензими и микроорганизми, които са подходящи за третиране на органични вещества, почви и води.

Основните публикации и най-скорошната значима библиография можете да видите
като изтеглите съответния pdf документ.

Кликнете, за да изтеглите файла

EUROVIX: НЕПРЕСТАННО ВНИМАНИЕ КЪМ КАЧЕСТВОТО

Удостоверения и сертифициране

  • Сертифициране на системата за качество по стандарт UNI EN ISO 9001:2015 (сертификат № CERT-03953-99-AQ-MILSINCERT).
  • Вписване в Регистъра на висококвалифицираните изследователски лаборатории на MIUR (Министерство на университетите и научните изследвания) съгл. чл.14, алинеи 9-15 от Министерско постановление №593 от 8 август 2000 г., публикуване в ДВ, бр. 102 от 02.05.2008 г.
  • Вписване в Националния изследователски регистър при Министерството на университетите и научните и технологичните изследвания под регистрационен номер: 802210H2.
  • Техническо съоръжение за производство на торове, разрешено по смисъла на Регламент (ЕО) №1069/2009, код ABP3922UFERT2.
  • Съоръжение за производство на фуражи, регистрирано съгласно Регламент (ЕО) №183/2005, прот. 100981/2015 ATS Бергамо.

Индустриализация и производство

Иновацията е истинската движеща сила на отдела по изследователска и развойна дейност на Eurovix. Това е активната част (на национално и международно ниво), чрез която вдъхновението, философията и уменията на дружеството, постигнати посредством активна изследователска дейност и в тясно сътрудничество с университети и институции и след задълбочено изследване в лаборатория, намират израз в широкоизползвано приложение.

Накратко, дружеството извършва пълен цикъл на продукта: от идеята, през проучванията и изследванията, до въвеждането в промишлеността, чрез определяне на производствените линии и при пълно спазване на действащата нормативна уредба.

Регистрирайте се сега, за да получите достъп до запазената зона.

Разгледайте пълния каталог с всички наши продукти.