AQUA

Специфични продукти за водния сектор, които са в състояние да подобрят екологичните характеристики на водните ресурси.

EUROVIX

Биоактиватори за вода

Устойчиви решения за аквакултури и водни екосистеми.

Биоактиваторите Eurovix се използват за възстановяване, оптимизиране и ускоряване на процесите по самопречистване на водните екосистеми (азотни и фосфорни цикли), за стабилизиране и минерализиране на органичното вещество в утайката.

Често е смятана за B.A.T. (best available technology) (най-добрата налична технология), защото е единствената, която може да се прилага в комплексни (течащи води) или много големи среди (морета, езера и лагуни с големи размери) при ниски разходи и без да оказва въздействие на мястото и съседните зони.

При приложението си не изисква специални конструкции, използва малко енергия и не възпрепятства нормалните дейности в обекта (риболов, навигация, спортни дейности и т.н.); употребата на биоактиватори в басейните на рибовъдни стопанства подобрява производителността им, а при отвеждането намалява до минимум въздействието върху околната среда.

УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ EUROVIX ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА

Повишаване на производителността

Хуманно отношение
към животните

Намаляване
на производствените разходи

По-голяма ефективност на системите за управление на водите

Екологична устойчивост

Аквакултури
Области на приложение

_

ЕКСТЕНЗИВНИ АКВАКУЛТУРИ

При екстензивните стопанства, басейните са с големи размери и човешката намеса е ограничена до хидравличното управление на водите. С течение на годините в утайката се акумулират както органична материя, така и хранителни вещества, които генерират явления на еутрофикация, които предизвикват аноксия и намаляват производствения капацитет.

Подобно на големите водни басейни биотехнологията е единствената приложима на ниска цена и позволяваща увеличаване на производителността, без екосистемата да се уврежда.

_

ИНТЕНЗИВНИ АКВАКУЛТУРИ

В ограничени пространства е концентриран голям брой животни, водата трябва да се насища с кислород и често да се сменя, а рибите обикновено се хранят с индустриални фуражи. Стресът за животните е много голям, а честотата на заболяванията е висока.

Използването на биоактиватори Eurovix подобрява състоянието на водата, намалява стресовите фактори, допринася за благополучието на животните и повишава производителността на селскостопанските животни. По този начин се намалява нуждата от кислород и енергия за обмен на водата: икономията на разходи е очевидна още през първите месеци от третирането.

_

ЗАТВОРЕНИ ЦИКЛИ С ТЕХНОЛОГИЯ RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM (R.A.S.)

В стопанствата R.A.S., обикновено в затворени среди, водата рециркулира и се филтрира непрекъснато посредством високоефективни и биологични филтри, следователно потреблението на вода е намалено.

Системата R.A.S. е много сложна за управление и предвижда висока степен на професионализъм от страна на операторите, които работят, за да поддържат стабилни физико-химичните и микробиологичните характеристики на рециркулиращата вода.

Системното използване на биоактиватори Eurovix подпомага операциите за управление, като намалява натрупването на органични вещества, ускорява кинетиката на азотните съединения в биофилтрите и намалява нивото на стрес за животните. Това намира израз в значителни икономически ползи, които се дължат на повишената ефективност на машината, икономията на енергия и по-високото качество на рециркулиращата вода.

_

ПЛАВАЩИ КЛЕТКИ

Плаващите клетки са считани за бъдещето на морските аквакултури, заедно със затворените цикли.

Ако са разположени далеч от брега на дълбоко морско дъно, те използват вода с добро качество, но са подложени на атмосферните влияния и е трудно да бъдат поддържани. Когато са поставени в близост до брега, клетките са по-защитени и могат да се поддържат и охраняват по-добре; но като цяло не се ползват от благоприятни условия на околната среда (плитки води, недобра циркулация на водата), а самозамърсяването намалява производствените мощности.

Употребата на биоактиватори Eurovix в клетки, разположени в неблагоприятна среда (с недобра вътрешна циркулация), увеличава животновъдните характеристики, като намалява концентрацията на амоняк и стреса за рибите. Биоактиваторите, разпръснати по морското дъно под клетките, намаляват органичното вещество, което се отлага с течение на времето и създава дегенеративни явления на утайка (дънна аноксия, развитие на токсични газове).

_

ЕЗЕРА ЗА СПОРТЕН РИБОЛОВ

Езерата за спортен риболов са несигурни екосистеми, тъй като стабилността им се нарушава от непрекъснатото внасяне на примамки и риби, които не винаги са с добро качество. Риболовът и непрекъснатият улов и повторно освобождаване предизвикват стрес у рибите.

Доброто управление на качеството на водата осигурява оптимален капацитет за риболов на езерото. Натрупването на органични вещества на дъното поради системното използване на примамки или поради естествени причини (листа), води до хронични или остри дегенеративни явления, като липса на кислород във водния стълб, растеж на водорасли и макрофити, образуване на токсични газове.

Рибите, които вече са стресирани от риболова, се разболяват по-често и често умират. Използването на химически продукти носи решение на проблема в краткосрочен план, не отстранява причините, които са го предизвикали, и често поражда странични ефекти, които са също толкова вредни.

И обратно, използването на биоактиватори Eurovix подобрява качеството на водата и утайките, благоприятства благополучието на животните, увеличава наличието на кислород и повишава капацитета за риболов.

Водни екосистеми
Области на приложение

_

РЕКИ И КАНАЛИ

Биотехнологията може да се използва и в потоци с бързотечащи води, като се използват специфични техники за прилагане на биоактиватори.

В екосистемата ще се забележат видими подобрения дори за кратък период, най-вече когато водният поток е по-слаб, където водата застоява и се образуват лоши миризми. Резултатите са видими най-вече в канали с прекъснат поток, в градска среда и в туристически райони.

_

ЕСТЕСТВЕНИ И ИЗКУСТВЕНИ ЕЗЕРА

Всички водни басейни, независимо дали са с големи или малки размери, изкуствени или естествени, дълбоки или плитки, захранени или застояли, са подложени на явления на еутрофикация и дегенерация на утайки; хронични, остри, генерализирани или ограничени по обхват проблеми.

Единствената технология, която е приложима, е биологичната, тъй като не изисква значителни структури и е икономически конкурентоспособна на която и да е друга технология (химическа, отстраняване на утайки, принудително насищане с кислород и др.). Биоактиваторите могат да се прилагат, като винаги са с висока ефективност дори и на малки зони, такива, които не са ограничени, в голям басейн или за кратки периоди (за периода на острата фаза на замърсяване).

_

ПРИСТАНИЩА

В пристанищата се натрупват значителни количества замърсени утайки, които, ако не се отстранят, за да не пречат на корабоплаването, могат да бъдат третирани на място с биотехнология, за да се стабилизира органичното вещество и да се разложат биоразградимите елементи.

В пристанищните райони има и замърсена вода, която е резултат от неправилно пречистени граждански зауствания, малки количества въглеводороди, произведени от лодки или обслужващи станции, мъртви водорасли, които се натрупват по ъглите или се издигат на повърхността; във всички тези случаи е уместно използването на биотехнологии.

Влиянието върху околната среда на драгажните операции също може да бъде смекчено чрез използване на биоактиватори Eurovix, прилагани по време на работата. Всъщност използването на биоактиватори в пристанищата не възпрепятства нормалните дейности, които се извършват в тях.

_

ЗОНИ ЗА КЪПАНЕ

От осем хиляди километра брегова линия в Италия зоните, подлежащи на контрол за пригодност за къпане, се простират на повече от пет хиляди километра: от тях над двеста километра не са подходящи за къпане.

Причините, които влошават параметрите за пригодност за къпане, се дължат главно на изхвърлянето в морето през канали и реки, на нетретирани или не идеално пречистени битови отпадни води.

Използването на биоактиватори Eurovix, непосредствено след източника на замърсяване (неефективни пречистватели, байпасни съоръжения, незаконни зауствания), връща микробиологичните параметри до стойностите, които са необходими, за да бъде разрешено къпането, без да се създават екологични проблеми за екосистемата и съответната фауна, нито за здравето на населението, което посещава района.

_

ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОЛИВАНЕ

Проблемите, свързани с управлението на водите за напояване, по същество са два: химическите и микробиологичните характеристики, основни за използване при ядливи култури; еутрофикация, която намалява ефективността на веригите за напояване, които започват от каналите, за да преминат през филтрите (когато се използват), за да стигнат до пръскачките.

Колкото напоителната мрежа е по-обширна (консорциуми за мелиорация) или технологична (фертигация, капково, прецизно и др. напояване), толкова повече еутрофикацията (растеж на водорасли и макрофити) влошава ефективността на системите, увеличава разходите за управление и намалява номиналните водни потоци.

Използването на химически продукти много често не е съвместимо с напояваните култури. Технологиите за форсирано филтриране са скъпи и трудни за експлоатация, докато биотехнологията е най-простото, неинвазивно и най-икономично решение за прилагане.

_

ПРЕЛИВНИЦИ И БАЙПАСНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Преливниците и байпасните съоръжения са структури, които отвеждат излишната вода от пречиствателите и канализационните системи през периоди на силни атмосферни валежи, като изпускат непречистените отпадни води директно в приемното водно тяло.

Много често, ако хидродинамичните условия не благоприятстват разреждането и разпръскването им, отпадните води остават в зоната на въвеждане, което влошава качеството на водата (например параметрите за пригодност за къпане).

С подходящи, основани на биоактиватори, технологии, отпадните води от преливане могат да бъдат третирани, за да се намали въздействието върху околната среда, които те оказват върху екосистемата надолу.

За повече информация? Свържете се нашите експерти

Какво представляват биоактиваторите?