AQUA

Posebni izdelki z vodnega področja, s katerimi je mogoče izboljšati kakovost vodnih virov.

EUROVIX

Bioaktivatorji za vodo

Trajnostne rešitve za akvakulturo in vodne ekosisteme.

Bioaktivatorji Eurovix se uporabljajo za obnovo, optimizacijo in pospešitev procesov samočiščenja vodnih ekosistemov (kroženje dušika in fosforja), ter stabilizacijo in mineralizacijo organske snovi v usedlini.

Pogosto se Eurovixove pristope za B.A.T. (best available technology – najboljša razpoložljiva tehnologija), ker so edini, ki se uporabljajo v kompleksnih (tekoče vode) ali zelo velikih okoljih (morja, jezera in velike lagune) z nizkimi stroški in brez vpliva na lokacijo samo in bližnja območja.

Za uporabo niso potrebne posebne tehnološke naprave, porabi malo energije in ne moti običajnih dejavnosti na lokaciji (ribolov, navigacija, športne dejavnosti itd.); v ribogojnicah uporaba bioaktivatorjev v bazenih izboljša zootehnične lastnosti in ob praznjenju ima le minimalen vpliv na okolje.

UPORABA IZDELKOV EUROVIX OMOGOČA

Povečanje produktivnosti

Dobro počutje
živali

Znižanje
proizvodnih stroškov

Večja učinkovitost sistemov za upravljanje voda

Ekološka trajnost

Akvakultura
Področja uporabe

_

EKSTENZIVNO RIBOGOJNIŠTVO 

Pri ekstenzivnem ribogojništvu so bazeni veliki in posredovanje ljudi je omejeno na hidravlično gospodarjenje z vodo. Z leti se v usedlini kopičijo tako organske snovi kot hranila, ki ustvarjajo pojav evtrofikacije, slednja pa povzroča anoksijo in znižujejo produktivnost.

Tako kot pri velikih bazenih, je biološka tehnologija edini stroškovno učinkovit način za povečanje produktivnosti brez ogrožanja ekosistema.

_

INTENZIVNO RIBOGOJNIŠTVO

Veliko število živali je skoncentriranih v majhnem prostoru, zato je vodo treba oksigenirati in pogosto menjavati, ribe pa se običajno hranijo z industrijsko krmo. Stres pri živalih je zelo velik, prav tako so pogoste bolezni.

Uporaba bioaktivatorjev Eurovix izboljša stanje vode, zmanjša dejavnike stresa, prispeva k dobremu počutju živali in poveča zootehnično učinkovitost. S tem se zmanjša potreba po uporabi kisika in energije za zamenjavo vode, ekonomski prihranki pa so očitni že v prvih mesecih obdelave.

_

ZAPRTI CIKLI S TEHNOLOGIJO KROŽNEGA SISTEMA 

V ribogojništvu s krožnim sistemom se voda neprekinjeno reciklira in filtrira skozi visoko učinkovite biološke filtre, s čimer se zmanjša poraba vode.

Tovrstni sistem je zelo zapleten za upravljanje in zahteva visoko stopnjo strokovnosti upravljavcev, ki si prizadevajo ohraniti stabilne kemijsko-fizikalne in mikrobiološke značilnosti recirkulirane vode.

Sistematična uporaba bioaktivatorjev Eurovix pripomore pri upravljanju z zmanjšanjem kopičenja organskih snovi, pospešitvijo kinetike dušikovih spojin v biofiltrih in znižanjem ravni stresa pri živalih. To se pretvori v znatne gospodarske koristi zaradi povečane učinkovitosti stroja, prihranka energije in izboljšanja kakovosti recirkulirane vode.

_

PLAVAJOČE KLETKE

Plavajoče kletke skupaj z zaprtimi cikli veljajo za prihodnost morskega ribogojstva.

Če se nahajajo daleč od obale, na globokem morskem dnu, uporabljajo kakovostno vodo, vendar so izpostavljene vremenskim vplivom in jih je težko upravljati. Ko se nahajajo v bližini obale, so kletke bolj zaščitene in se z njimi lahko bolje upravlja in varuje; vendar na splošno tu nimajo ugodnih okoljskih pogojev (plitva voda, slaba cirkulacija vode), pojavi lastnega onesnaženja pa zmanjšujejo proizvodne zmogljivosti.

Uporaba bioaktivatorjev Eurovix v kletkah, nameščenih v neugodnih okoljih (s slabim notranjim kroženjem), poveča zootehnične zmogljivosti, zmanjša koncentracijo amoniaka in stres rib. Bioaktivatorji, posejani na morskem dnu pod kletkami, zmanjšujejo organsko snov, ki se sčasoma odlaga, in ustvarjajo degenerativne pojave sedimenta (anoksija na dnu, razvoj strupenih plinov).

_

JEZERA ZA ŠPORTNI RIBOLOV

Jezera za športni ribolov so nestalni ekosistemi, ker so destabilizirani zaradi nenehnega vnosa vab in rib, ki niso vedno dobre kakovosti. Ribolov ter neprekinjen ulov in izpust povzročajo stres za same ribe.

Dobro upravljanje kakovosti vode zagotavlja optimalno ribolovno sposobnost jezera. Kopičenje organske snovi na dnu zaradi sistematične uporabe vab ali naravnih vzrokov (listje) povzroči kronične ali akutne degenerativne pojave, kot so pomanjkanje kisika v vodnem stolpcu, rast alg in makrofitov, razvoj strupenih plinov.

Ribe, ki so že tako izpostavljene ribolovu, pogosteje zbolijo in pogosto odmrejo. Uporaba kemikalij kratkoročno blaži problem, ne odpravlja pa vzrokov, ki so ga povzročili, in pogosto povzroča nič manj škodljive stranske učinke.

Nasprotno, uporaba bioaktivatorjev Eurovix izboljšuje kakovost vode in usedlin, omogoča dobro počutje živali, povečuje razpoložljivost kisika in povečuje ribolovne zmogljivosti.

Vodni ekosistemi
Področja uporabe

_

REKE IN KANALI

Biološko tehnologijo je mogoče uporabiti tudi v tokovih z velikimi pretoki, z uporabo posebnih tehnik za dodajanje bioaktivatorjev.

Tudi v kratkem času se bodo ekosistemi občutno izboljšali, zlasti v obdobjih majhnega pretoka vode, kjer prihaja do stagnacije vode in širjenja neprijetnih vonjav. Rezultati so še posebej vidni v kanalih s prekinjenimi tokovi, v urbanih okoljih in na turističnih območjih.

_

NARAVNA IN UMETNA JEZERA

Vsi vodni bazeni, veliki ali majhni, umetni ali naravni, globoki ali plitvi, napajani ali stoječi, trpijo zaradi pojava evtrofikacije in degeneracije sedimentov; kronične, akutne, generalizirane ali omejene težave.

Edina uporabna tehnologija je biološka, ker zanjo niso potrebni veliki infrastrukturni posegi in je ekonomsko konkurenčna kateri koli drugi tehnologiji (kemijski, odstranjevanje usedlin, prisilni oksigenaciji itd.). Bioaktivatorji se lahko učinkovito uporabljajo tudi ob pojavu akutnih problemov tudi na majhnih, območjih v večjem vodnem ekosistemu.

_

PRISTANIŠČA

V pristaniščih se nabirajo velike količine onesnaženih usedlin, ki jih je mogoče, (če jih zaradi navigacijskih razlogov ni potrebno odstraniti), kar na kraju samem obdelati z biološko tehnologijo, ki stabilizira organsko snov in razgradi biološko razgradljive elemente.

Na pristaniških območjih najdemo tudi onesnaženo vodo,  ki izhaja iz nepravilno očiščenih civilnih izpustov, majhne količine ogljikovodikov, ki jih izpuščajo čolni ali bencinske črpalke, odmrle alge, ki se nabirajo v kotih ali se dvigajo na površje; vse te probleme lahko rešujemo s pomočjo biotehnologij.

Učinke poglabljanja dna na okolje lahko ublažimo tudi z uporabo bioaktivatorjev Eurovix, ki jih vnašamo med samim delom. Uporaba bioaktivatorjev v pristaniščih namreč ne vpliva na običajne dejavnosti, ki tam potekajo.

_

OBMOČJA KOPALIŠČ

Na osem tisoč kilometrih obale v Italiji so območja, kjer se nahajajo nadzorovana kopališča, ki se raztezajo na več kot pet tisoč km: od tega več kot dvesto km ni primernih za kopanje.

Vzroki, ki ogrožajo kopalne parametre, so predvsem posledica izpustov v morje, po kanalih in rekah, neočiščenih ali nepopolno prečiščenih odpadnih voda.

Dodajanje bioaktivatorjev Eurovix, neposredno za virom onesnaženja (neučinkovitih čistilnih naprav, obvodov, nezakonitih izpustov), obnovi mikrobiološke parametre na vrednosti, potrebne za odobritev kopanja, ne da bi za ekosistem in naselja v bližini nastale težave z degradacijo ekosistema ali življenjskega prostora ljudi, ki živijo na območju.

_

VODE, NAMENJENE NAMAKANJU

Težavi, povezani z upravljanjem vode za namakanje sta v bistvu dve: kemične in mikrobiološke značilnosti, ki so bistvene za uporabo v užitnih pridelkih; pojavi evtrofikacije, ki zmanjšujejo učinkovitost namakalnih tokov, se začnejo v kanalih in prehajajo skozi filtre (ko se uporabljajo) in pridejo do škropilnic.

Bolj ko je namakalno omrežje obsežno (melioracijski konzorciji) ali tehnološko (gnojenje, kapljanje, natančnost itd.), več je pojavov evtrofikacije (rasti alg in makrofitov), ki ogroža učinkovitost sistemov, povečuje stroške upravljanja in zmanjšuje pretoke vode .

Uporaba kemikalij zelo pogosto ni združljiva z namakanimi pridelki. Tehnologije potisne filtracije so drage in jih je težko upravljati, medtem ko je biološka tehnologija najpreprostejša, najmanj invazivna in najcenejša rešitev za uporabo.

_

PRELIVNI KANALI IN OBVODI

Prelivni kanali in obvodi so konstrukcije, ki rešujejo čistilne naprave in kanalizacijske sisteme pred odvečno vodo v obdobjih močnih atmosferskih padavin, pri čemer se neočiščena odpadna voda sprošča neposredno v sprejemno vodno telo.

Zelo pogosto, če hidrodinamični pogoji niso ugodni za redčenje in razpršitev, odpadna voda zastaja na območju vnosa, kar ogroža kakovost vode (na primer kopalne parametre).

Z ustreznimi tehnologijami, ki temeljijo na bioaktivatorjih, je mogoče prelite odplake čistiti, da se zmanjša vpliv  na ekosistem.

Želite izvedeti več? Obrnite se na naše strokovnjake

Kaj so bioaktivatorji?