Micropan Hygienzym: новости от семейството на Eurovix

29 октомври 2020 г.

Хигиенизиращият многоензимен почистващ препарат Micropan Hygienzym е нов продукт от Eurovix.

Разработен, за да отговори на специфична потребност на наши клиенти, той е допълнително доказателство за това как изследователската и развойна дейност на Eurovix може за кратко време да предостави ефективни отговори и решения на специфични потребности.

Предвид непрестанното подобряване на своята продуктова гама, Eurovix има увереността, че чрез търговската си организация ще може да се възползва от пазарните възможности на Hygienzym като допълнителна стъпка, насочена към потвърждение на ангажимента от повече от 30 години, работим със страст и непрестанно внимание към подобряване на околната среда.

Do you want to learn more? Contact our experts

What are bioenahncers?