ENVIRO

Комплексни формули, разработени с цел разрешаване на проблемите, свързани с околната среда.

EUROVIX

Биоактиватори за околната среда

Опитът и технологията в услуга на природата.

Квалифицираният технически персонал на Eurovix предлага системи и решения, които са екологосъобразни и способстват за разрешаване на основните проблеми, свързани с околната среда.

Опитът, натрупан в сектора, дава възможност на Eurovix, след предварителен и внимателен анализ, да разработва устойчиви и икономически рентабилни технологии, които отговарят на конкретните изисквания.

УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ EUROVIX ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА

Екологична устойчивост

Многофункционалност

Икономия на енергия

Икономическо спестяване

Области
на приложение

_

ОТПАДНИ ВОДИ

За да отговорим на многобройните изисквания в сектора за пречистване (граждански и промишлен), ние, от Eurovix разработихме специални продукти за подобряване на процесите за биоразграждане и в същото време за намаляване на разходите за управление чрез ограничаване на производството на биологични утайки.

По подобен начин, Eurovix предлага биоактиватори за оптимизиране на азотния цикъл, за разграждане на някои специфични замърсители (повърхностно активни вещества, мазнини и масла, въглеводороди и т.н.), за ограничаване на проблемите, свързани с биологичните утайки, за ограничаване на емисиите с неприятна миризма.

Биоактиваторите могат да се използват и без съоръжения: директно в канализацията или при байпасните връзки.

_

ПРЕМАХВАНЕ НА МИРИЗМИ

Решенията, предложени от Eurovix, целят разрешаване на проблемите и работят на три различни нива: предотвратяване на образуването на неприятни миризми; подобряване на ефективността на локалните предпазни устройства (скрубери, биофилтри) и разграждане на миризливите вещества, разтворени във въздуха. Освен това могат да се прилагат както на закрито, така и на открито, дори и при големи размери.

Заедно с продуктите, дружеството може да предостави и съответното дозиращо и функционално оборудване.

_

СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

От над тридесет години Eurovix притежава технология, насочена към намаляване на проблемите с неприятните миризми и гарантира висок стандарт за качество в сектора за събиране на отпадъци.

Ние първи използвахме твърди биоактиватори за почистване на обществени контейнери за отпадъци, като разработихме системата AGRANETT, която дори и днес, остава най-доброто предложение в този сектор по отношение на опазването на околната среда, а също и от икономическа гледна точка.

Освен това, по заявка, можем да предоставим и течни продукти за почистване и хигиенизиране на контейнерите за събиране на отпадъци.

_

ТРЕТИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Eurovix разработи гама специализирани продукти за разрешаване на проблемите, свързани с третирането на отпадъците в съоръженията с Механична система за биологично третиране и за компостиране. Целта е оптимизиране на процесите за стабилизиране чрез съкращаване на времето и увеличаване на производителността им.

По подобен начин, при окончателното изхвърляне на невъзстановимите компоненти се предлагат биоактиватори за оптимизиране на управлението на депата чрез внасяне на минерализация в органичния компонент на отпадъка с последващо редуциране на неприятните миризми и подобряване на качеството на инфилтратите.

_

БИОРЕМЕДИАЦИЯ НА ЗАМЪРСЕНИ МЕСТА

Системата Eurovix се състои в използването на специфични биоактиватори, които са в състояние да ускорят и оптимизират процесите за биологично разграждане на органичните замърсители (както на самото място, така и извън него).

Освен доставката на биоактиватори за биоремедиация на замърсени места, Eurovix може да съдейства на клиентите през всички фази на мелиорация: от административните дейности, през изготвянето на проекти, до изпълнението на работите.

_

БИОРЕАКТОРИ

Анаеробното разграждане на органични субстрати от селскостопански, животински или агроиндустриален произход играе важна роля в производството на енергия от възобновяеми източници.

За да се оптимизира производителността на инсталациите с биогаз, Eurovix е разработило специфични биоактиватори с висока производителност. Употребата им позволява максимално увеличаване на усвояемостта от субстратите, като по този начин се променя хранителния режим и се поддържа максимално производството на Е.Е. с очевидни ползи при икономическите резултати на съоръженията.

_

ФИН ПРАХ

За да намали проблемите с финия прах в града и промишлеността, Eurovix разработи специфичен „биофиксиращ“ продукт, който, при периодично прилагане върху пътната настилка, възпрепятства вдигането на фин прах и благоприятства разграждането на замърсяващите съединения.

За веществата с естествен произход, които са включени във формулата, е характерно високото молекулно тегло и пространствената структура, те извършват процес на „хелатиране“ върху частиците фин прах и частици, разтворени във въздуха, което прави изключително трудно повторното суспендиране на замърсяващия прах във въздуха.

Освен това, многоензимният компонент на продукта допринася за разграждането на наличните във финия прах замърсяващи съединения.

_

ХОРЕКА

Биологичен разтвор за намаляване на лошите миризми, третиране на отпадъците, почистване на повърхности.

Хотели, ресторанти, училища, болници, търговски центрове и изобщо всички обществени места представляват пространства и зони, в които се провеждат ежедневни дейности, за които е характерно наличието на струпване на много хора.

И проблемите, които лесно могат намерят решение в индивидуален план, често се превръщат в изключително сложни: специално разработените за тези области биотехнологии Eurovix дават възможност за лесно и екологосъобразно ограничаване на влиянието върху околната среда и неудобствата, свързани с тези дейности.

_

ГРОБИЩА

След анализиране на потребностите на погребалните домове и гробищни паркове, Eurovix предложи интегрирана гама продукти, които са в състояние да дадат отговор на нуждите на погребалните домове и гробищните паркове.

Тази гама биоактиватори обобщава резултатите, получени в резултат на дългогодишни изследвания и представлява успешно решение на проблемите, породени от използването на химически продукти.

За повече информация? Свържете се нашите експерти

Какво представляват биоактиваторите?