ZOO

Биоактиватори, разработени за подобряване на благополучието на животните и производителността на животновъдните ферми.

EUROVIX

Биоактиватори за животновъдството

Опит и иновативни технологии в услуга на животновъдното Ви стопанство.

В съответствие с действащата нормативна уредба, продуктите Eurovix предвиждат прилагането на биоактиватори, които са в състояние да стабилизират и поддържат екосистемата на животновъдното стопанство ефективна, при пълно зачитане на животните и околната среда.

Опитът, натрупан в сектора, ни дава възможност да предложим цялостна услуга за анализ за всяко животновъдно стопанство. Техническият ни екип може да проектира и инсталира персонализирани съоръжения за пръскане за пулверизиране на биоактиватори.

УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ EUROVIX ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА

Управление на всички форми на органичните вещества

По-голямо благополучие и здраве на животните

Намаляване на разходите за управление

По-здравословна
работна среда

Агрономично оползотворяване на течния оборски тор

Създаване на целенасочен приложен протокол

Области
на приложение

_

DМЛЕКОДАЙНИ ГОВЕДА

Използването на биоактиватори Eurovix спомага за поддържането на оптимални екологични стандарти за качество, като оказват положително влияние върху благополучието на животните. Приложението на биоактиватори в животновъдните стопанства за млекодайни говеда допринася за поддържане на идеална екосистема в целия обор, като оказва положително влияние върху рентабилността и позволява:

 • Подобряване на общото състояние на обора
 • По-комфортна среда и елиминиране на мухи и насекоми
 • Намаляване на рисковите фактори от заболявания на вимето и копитата
 • Ускоряване на ферментацията и подобряване на агрономичната стойност на течния оборски тор
 • По-добро прилагане на режима на хранене и на хранителните вещества
 • Стабилизиране на органичното вещество, подобряване на агрономичната стойност на течния оборски тор и по-малко извличане на хранителните вещества.

_

МЕСОДАЙНИ ГОВЕДА

Употребата на биоактиватори Eurovix благоприятства благополучието на животните и увеличава производителността им.

Приложението на биоактиватори при месодайни говеда способства за подобряване на спокойствието на животните и повишава ефективността на режима на хранене, като осигурява оптимална бактериална екосистема в целия обор и оказва положително влияние върху рентабилността.

Употребата на продуктите ни дава възможност:

 • Подобряване на общото състояние на обора
 • По-спокойни животни през фазите на растеж
 • По-добра ефективност на режима на хранене
 • Ускоряване на ферментацията и подобряване на агрономичната стойност на течния оборски тор.

_

СВИНЕ

В рамките на правилно управление на животновъдното стопанство, биоактиваторите Eurovix дават възможност за значително подобряване на важните проблеми като качество на въздуха за ограничаване на неприятните миризми и вредните газове (напр. амоняк), които предизвикват дразнене на дихателната система и способстват за появата на респираторни заболявания при животните.

Употребата на продуктите на Eurovix способства за една по-здравословна среда както за операторите, така и за животните:

 • Намаляване на образуването на вредни газове и на неприятни миризми
 • Оптимално качество на въздуха и по-комфортна среда за животните и за операторите, като се допринася за превенцията на респираторните заболявания и за намаляване на оценката на състоянието на белите дробове при клане, обичайните кожни заболявания и обичайната хранителна диария
 • По-добър индекс на конверсия на храните и намаляване на използваните медикаменти
 • Стабилизиране на органичното вещество, подобряване на агрономичната стойност на течния оборски тор и по-малко извличане на хранителните вещества
 • Подобряване на дефекацията на животните, биологичен оптимален материал за експлоатация в инсталации за биогаз

_

ОВЦЕ

Благодарение на биоактиваторите Eurovix постелята на овцете може да се поддържа по най-правилния начин. Всъщност продуктите ни са разработени с цел благоприятстване на влажността, концентрацията на амоняк и подобряване на стандартите за качество, като се съкращава времето за поддържане на постелята.

Освен това използването на специални фуражи добавки, произведени от Eurovix, способства за подобряване на ефективността на хранителния режим и за намаляване на риска от диария, свързана с храненето.

Повишаването на стандартите за качество в обора създава предпоставки за подходяща профилактика на най-често срещаните заболявания по копитата и дава възможност за:

 • Намаляване на рисковите фактори за заболявания, дължащи се на неправилно поддържана постеля
 • Подобряване на качеството на въздуха и намаляване на концентрацията на амоняк, като по този начин се способства за превенция на болестите по копитата и други заболявания
 • Опростяване на операциите и ограничаване на разходите за управление
 • По-голяма ефективност от режима на хранене.

_

ДОМАШНИ ПТИЦИ

В птицефермите за бройлери и кокошки носачки биоактиваторите Eurovix спомагат за по-добро управление на храната, постелята и птичия оборски тор.

Чрез избиране на продуктите на Eurovix можете да намалите влиянието на животновъдното стопанство върху околната среда, като неприятните миризми и концентрацията на амоняк се ограничат. Освен това се опростява управлението на птичия оборски тор и деривационните екскременти.

С нашите продукти можете да постигнете:

 • По-мека и удобна постеля. Намаляване на най-често срещаните рискови фактори, дължащи се на неправилно поддържана постеля
 • Намаляване на вредните за животните, операторите и околната среда газове (амоняк)
 • Намаляване на запрашеността и подобряване на микроклимата
 • Оптимални условия за подобряване на ефективния растеж и намаляване на смъртността
 • Намаляване на влиянието на животновъдното стопанство върху околната среда и подобряване на характеристиките, присъщи за птичия оборски тор
 • Подходяща техническа поддръжка при необходимост за дейности и изпълнения при отговорните публични органи

_

ЗАЙЦЕВЪДНИ ФЕРМИ

Eurovix разработи биоактиватори, които са специални за зайцевъдни стопанства и които благоприятстват благополучието на животните и операторите и дават възможност за контрол на емисиите с неприятни миризми, образуването на вредни газове и запрашеността.

По-малкото наличие на органични материали в процес на разлагане прави околната среда по-пригодна за живот и не толкова атрактивна за мухи и неприятни насекоми.

Употребата на продуктите ни дава възможност за:

 • Намаляване на вредните газове. Ограничаване на емисиите с неприятен мирис и на наличието на мухи и насекоми
 • Полза за животните за растежа и здравословното им състояние.
 • Подобряване на условията за оператора и животните
 • По-добро поддържане на гнездото
 • Ускоряване на времето за стабилизиране на оборския тор (твърд и течен), намаляване на влиянието на животновъдното стопанство върху околната среда.
 • Подходяща техническа поддръжка при необходимост за дейности и изпълнения при отговорните публични органи

_

КОНЕ

Благодарение на значителния опит в разработването и прилагането на биотехнологии Eurovix може да предложи иновативни решения за благополучието и отглеждането на коне.

Животно, което еволюцията е решила да живее на открити и обширни пространства, в затворени пространства конете са подложени на стрес и неблагоприятни условия на околната среда

Като работят върху средата, в която конете прекарват голяма част от времето си (в бокса и/или конюшнята), биоактиваторите подобряват качеството на околната среда и предотвратяват образуването на амоняк и вредни газове. По този начин оказват благоприятно влияние върху благополучието на животните като цяло и намаляват факторите, причиняващи стрес.

Употребата на продуктите ни позволява:

 • Намаляване на образуването на вещества, които привличат нежелани насекоми и ограничаване на амонячните изпарения
 • Подобряване на качеството на въздуха и на околната среда и намаляване на влажността
 • Намаляване на факторите, причиняващи стрес на животните чрез допринасяне за превенция на заболяванията на краката и рисковите фактори за дихателната система
 • Опростяване на операциите и ограничаване на разходите за поддържане на постелите

За повече информация? Свържете се нашите експерти

Какво представляват биоактиваторите?